Mis de boot niet!


Het is zaak voor bedrijven om nu werk te maken van duurzaamheid, anders missen ze straks de boot. Daarvoor zijn drie argumenten aan te voeren, die te maken hebben met de belangrijkste stakeholders van bedrijven.

Werknemers zijn selectief
Over niet al te lange tijd zal er een tekort ontstaan aan hoogopgeleide jongeren. Bedrijven zullen erom gaan vechten de juiste medewerkers binnen te halen. Het wordt al een War for Talents genoemd. Uit recent onderzoek blijkt dat 50% van de werknemers nu al een voorkeur heeft voor een duurzame werkgever. Dus: hoe duurzamer je
bent, hoe beter je werknemers aan zult kunnen trekken.

Afnemers stellen eisen
Klanten en opdrachtgevers gaan steeds meer duurzaamheidseisen stellen aan hun opdrachtnemers. Denk aan de CO2 prestatieladder van Prorail. Er is een stille revolutie aan de gang, die verder gaat dan kretologie. Afnemers verwachten dat van een product de hele toeleveringsketen in kaart gebracht wordt. Daarmee kan bijvoorbeeld aangetoond worden dat er geen kinderarbeid in het spel is, dat werknemers fatsoenlijk behandeld zijn, en ook dat er een minimale CO2 uitstoot gerealiseerd is.

Beleggers zoeken rendement
Ondernemingen hebben kapitaal nodig om te investeren. Bij beleggers zie ik een toenemend streven om alleen in bedrijven te beleggen die aantoonbaar duurzaam werken, omdat dat op termijn het meest rendement oplevert, en (publiciteits)schade voorkomt.

Deze drie stakeholders zijn van cruciaal belang voor bedrijven. Als bedrijven deze ontwikkelingen negeren, zullen ze de boot missen. Waarom doen ze het dan niet? Vaak is het zoeken naar een goed financieringsmodel. Gelukkig zijn daar steeds meer goede voorbeelden van. Daarover de volgende keer meer.

Henk Waaldijk
Voorzitter Platform Duurzame Huisvesting