Gemeente Rotterdam – case (1) – Maasstad pioniert met ESCo-model

In april 2011 heeft de gemeente Rotterdam een contract gesloten om het beheer en onderhoud van negen gemeentelijke zwembaden voor tien jaar uit te besteden aan hoofdaannemer Strukton en Hellebrekers Technieken. Het contract geldt als het eerste ESCo-contract van Nederland. Hoe wordt een dergelijk project opgestart en welke resultaten zijn er te melden tot nu toe? Project – en contractmanager Gert-Jan de Looze van de gemeente Rotterdam geeft uitleg.

Doelstelling

De doelstelling van het klimaatbureau van de gemeente Rotterdam, de Rotterdam Climate Initiative, is om de CO2-uitstoot van de gemeente te halveren ten opzichte van 1990. ECN heeft berekend dat de uitstoot in deze gemeente in 1990 24 Mton bedroeg. In 2025 mag de uitstoot niet meer dan 12 Mton zijn. Voor de gebouwde omgeving ligt het doel op 1,1 Mton in 2025. De eerste stap is de verduurzaming van negen zwembaden, de ‘energieslupers’ binnen de gemeente, zoals De Looze ze noemt. Het wapenfeit is het eerste ESCO-contract van Nederland. Het contract, in april 2011 afgesloten, houdt in dat het beheer en onderhoud van de negen zwembaden voor tien jaar in handen is van hoofdaannemer Strukton en Hellebrekers Techniek.

Aanbesteding

In het voorjaar van 2010 is de gemeente Rotterdam gestart met de aanbesteding. De Looze: “Voorwaarde aan de selectie van de zwembaden is dat ze nog langdurig bestaan. Je gaat namelijk een contract aan van tien jaar”. Drie marktpartijen, die robuust genoeg zijn om een ESCo-contract aan te kunnen,  zijn geselecteerd voor de ‘dialoogfase’. In deze fase heeft de gemeente een aantal gesprekken gevoerd en doen de bedrijven een aantal voorstellen hoe zij de zwembaden kunnen verduurzamen. De Looze: “Het bedrijf dat ons de hoogste totale energiebesparing kon garanderen, is uiteindelijk geselecteerd. Daarnaast hebben we ook gekeken hoe en tegen welke prijs het bedrijf het tienjarig onderhoud van de zwembaden invult en hoe het bedrijf omgaat met klachten en wensen vanuit de gebruiker”. Het kwaliteitsniveau dat de gemeente Rotterdam voor de installaties en alle bijbehorende componenten hanteert is conditieniveau ‘3’. Niet alleen van de aannemer wordt het nodige gevraagd. De gemeente heeft tijdens de dialoogfase alle energierekeningen, installatiegegevens en bouwtekeningen van de gebouwen moeten verzamelen.

Prestatieafspraken

In het ESCo-contract zijn de volgende prestatieafspraken gemaakt:

 • In de periode april 2011 – december 2011 implementeert en verfijnt Strukton de maatregelen in de zwembaden
 • Vanaf januari 2012 gaat de energieteller lopen, op basis waarvan het energiebesparingspercentage wordt berekend.
 • Strukton garandeert een gemiddelde energiebesparing van 35 procent ten opzichte van het jaar 2009.
 • De gerealiseerde energiebesparing krijgt de aannemer gedurende de looptijd van het contract terug.
 • Wordt er meer bespaard dan 35 procent, dan delen Strukton en de gemeente de ‘plus’.
 • Wordt de 35 procent niet behaald, dan betaalt Strukton het verschil bij.
 • Voor de gemeente Rotterdam is geen investering vereist (budgetneutraal)
 • Het bouw – en installatietechnisch niveau, het binnenmilieu en het comfort van de zwembaden wordt verbeterd.
 • Strukton blijft economisch eigenaar van alle maatregelen die genomen zijn. De gemeente blijft eigenaar van de gebouwen.

De Looze: “Na de wenperiode loopt het contract nu sinds januari dit jaar. Het proces loopt nu gestroomlijnd. De gegarandeerde 35 procent energiebesparing wordt behaald. Als contractmanager ben ik weinig tijd kwijt. In januari 2013 wordt de definitieve balans opgemaakt. Dan weet je zeker of de garanties behaald worden, want in de winter wordt er meer verstookt dan in de zomer”.

Maatregelen

Strukton heeft de volgende maatregelen bij de negen zwembaden toegepast:

 • Warmtekrachtkoppeling (bij een deel van de zwembaden)
 • UV-reactor voor het chloor
 • Afdekdekens voor de zwembaden
 • Verbeterde isolatie zwembaden
 • Aanwezigheidsdetectoren
 • Verlichting (‘eco’/’longlife’)
 • Vernieuwing bestaande gasketels
 • Warmteterugwinning
 • Warmtepompen
 • Gebouwbeheersysteem

De Looze: “Door het toepassen van de afdekdeken treedt er minder warmteverlies op en hoeft er minder geventileerd te worden om minder chloor in de lucht komt. Hierdoor is het voor astmapatiënten ook mogelijk om te zwemmen”. Per zwembad worden de besparingsresultaten gemonitord door de bedrijfsleiders ter plaatse. Eventuele klachten of wensen worden aan coördinator De Looze doorgegeven, die op zijn beurt maandelijks een voortgangsgesprek heeft met Strukton.
Morgen volgt deel 2 van deze ‘case’.


2 Antwoorden op “Gemeente Rotterdam – case (1) – Maasstad pioniert met ESCo-model”