Veel gebouwen niet volgens opgegeven EPC gebouwd

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van AgentschapNL in samenwerking met partners van het Lente-akkoord. Bij alle onderzochte gebouwen zijn afwijkingen gevonden ten opzichte van de oorspronkelijke EPC-berekening.

Platform

Werkbaarheid protocollen

Twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten zijn afgelopen jaar bij oplevering op de gerealiseerde EPC getoetst. Hiervoor werd het opnameprotocol voor woningbouw en utiliteitsbouw uit 2012 gebruikt. Het doel van dit onderzoek was om ervaring op te doen met de werkbaarheid van de nieuwe opnameprotocollen en verbeterpunten van de protocollen zichtbaar te maken. Ook werd er een vrijwillige ventilatietoets uitgevoerd.

Achtergrond

Het onderzoek diende oorspronkelijk als voorbereiding op de invoering van de herziene Europese Richtlijn van Energieprestaties Gebouwen (EPBD). De EPBD-wetgeving schrijft voor dat alle nieuwbouw bij oplevering moet zijn voorzien van een Energieprestatiecertificaat (EPC-certificaat) zodat de toekomstige eigenaar van een woning of gebouw inzicht krijgt in de energieprestatie van het gebouw. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel hiertoe op 20 november 2012 verworpen. Op dit moment beraadt het ministerie van Binnenlandse Zaken zich op verdere invulling van deze eis. Bij het onderzoek van AgentschapNL keek een begeleidingscommissie bestaande uit partners van het Lente-akkoord, WoningborgStichting Waarborgfonds Koopwoningen, het kennisinstituut voor de installatiesector ISSO, het ministerie van Buitenlandse Zaken en bouwprofessionals mee en gaf feedback.

Zinvol

De uitvoering van het protocol bleek zeer zinvol. Bij alle onderzochte gebouwen heeft de Energieprestatie Nieuwbouw (EPN)-opnemer afwijkingen gevonden ten opzichte van de oorspronkelijke EPC-berekening. Veel voorkomende afwijkingen zijn de oppervlakte van de ramen, Rc-waarden, U-waarden, en de luchtdichtheid. Betrokken partijen hebben aangegeven dat zij fotobewijzen en documentatiebewijzen eenvoudig kunnen verzamelen wanneer ze hiermee al vroeg in het bouwproces rekening mee houden. Het achteraf aanleveren van bewijzen van Rc-waarden, U-waarden en isolatieaansluitingen bleek bij zestig procent van de projecten niet mogelijk.

Aanbevelingen

AgentschapNL raadt bouwers en ontwikkelaars aan om op korte termijn met een marge in de EPC-waarde te ontwerpen. De onderzochte gebouwen waren scherp aan de grens van het Bouwbesluit gebouwd waardoor bij een enkele afwijking het gebouw al niet meer aan het besluit voldoet. Een andere aanbeveling die wordt genoemd, is het rekening houden met mogelijke kopersopties, zoals een dakkapel of uitbouw en het effect op de EPC te compenseren door het plaatsen van zonnepanelen of door een betere ketel in te zetten.

Bron: AgentschapNL/Duurzaamgebouwd
Bron foto: Duurzaamgebouwd