Rob van Bergen (ISSO): “Elk nieuw WKO-systeem vraagt aandacht”

Onlangs kwamen Lente Akkoord partners (Neprom, NVB, Bouwend Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes) naar buiten met het factsheet ‘WKO 3x beter’. Daarin staan een aantal om een warmte – en koudeopslag beter te ontwerpen, te bouwen en te beheren. Rob van Bergen, directeur van Platform-lid ISSO, kenniscentrum voor de installatiesector reageert op de factsheet.

1. Wat vind je van het initiatief om deze factsheet uit te brengen?
robvanbergenVan Bergen: “Ik vind dat een goed initiatief van het LenteAkkoord. Zoals de titel van de factsheet al aangeeft is het realiseren van een goed werkende installatie met bodemenergie niet een kwestie van aanschaf. In het gehele realisatieproces vanaf de haalbaarheid tot en met de exploitatie, geeft de factsheet goede informatie aan opdrachtgevers en ontwikkelaars. Daarmee kunnen ze een aantal valkuilen vermijden. Er wordt eerlijke informatie gegeven, het wordt ook niet te mooi voorgesteld. Een wko-systeem vraagt gewoon goede aandacht”.

2. In hoeverre staat hier nieuwe informatie in?
Van Bergen: “Voor veel ontwikkelaars en opdrachtgevers zal dit voor een deel nieuwe informatie zijn. De kracht van een factsheet is dat alle verspreide informatie gezamenlijk gepresenteerd wordt. Je hoeft zelf niet te zoeken. Terecht ligt de nadruk op een ketenbenadering: elke schakel in het proces is van belang om een goed systeem te maken”.

3. In hoeverre verwacht je dat de doelgroep deze factsheet gaat gebruiken?
Van Bergen: “De informatie van het LenteAkkoord heeft een goede naam in het land, dus ik verwacht daar veel van. Daarnaast heb ik de factsheet zelf ook weer aangeboden aan het Platform Duurzame Huisvesting. Op die manier zorgen we samen voor een goede verspreiding”.

4. Welke handvatten biedt ISSO voor installateurs mbt installatie, beheer en ontwerp van WKO’s?
Van Bergen: “Voor installateurs is belangrijk dat wij als sector de kwaliteit zelf hebben vastgelegd in een ISSO-publicatie 39. Daarin staat het hele ontwerp- en realisatieproces van een bodemenergiecentrale beschreven. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld met de ontwerper van de ondergondse installatie. Die afstemming is essentieel voor een goed werkende installatie.
Ook hebben we in de sector een opleidingen en examens opgesteld, samen met ons opleidingsfonds Otib en BodemEnergieNL. Zo zorgen we ervoor dat het vakmanschap geborgd wordt. Tot slot heeft ISSO de door de Rijksgebouwendienst ontwikkelde ontwerp- en beheer-tool om ontwerpers en beheerders te ondersteunen.

5. Welke uitdagingen heeft de installatiesector mbt WKO’s?
Van Bergen: “De sector kan met goede wko-installaties laten zien dat techniek en beheer een enorme bijdrage kunnen leveren aan de duurzame doelstellingen die we hebben voor de gebouwde omgeving. Daar kunnen we als sector trots op zijn”.

6. Verwacht je dat het aantal WKO’s blijft toenemen?
Van Bergen: “Dat verwacht ik absoluut. De toepassing van bodemenergiesystemen past heel goed bij renovatie- of herbestemming van woningen, gebouwen en gebieden. Je kunt het systeem gebruiken vanaf 1 individuele woning tot en met complete bedrijvenparken of  woonwijken of industriegebieden. Kijk maar naar het fantastische systeem dat de gehele campus van de TU Eindhoven van warmte en koude voorziet. Ook heeft de overheid gezorgd voor goede regels om de kwaliteit te garanderen en om wederzijdse beïnvloeding van systemen te voorkomen. Ook een verplichte certificering van adviseur en installateurs is hiervan een onderdeel”.