Samen stappen zetten naar efficiënter energiegebruik en energiebesparing: samenwerking tussen ECE en PDH bekrachtigd


Op 11 januari 2016 werd de samenwerking tussen het ExperticeCentrum Energiebesparing (ECE) en het Platform Duurzame Huisvesting (PDH) ondertekend door Margreet van Gastel (ECE) en Claudia Reiner (PDH). Samen hebben de partijen de intentie stappen te zetten naar efficiënter energiegebruik en energiebesparing, met als doel de bedrijfshuisvestingsketen te inspireren en te motiveren om verduurzaming op de agenda te zetten.

Het ExpertiseCentrum (ECE) is een netwerk van overheids-, branche- en marktpartners die samen optrekken om bedrijven en organisaties te activeren en stimuleren tot het nemen van stappen op het gebied van efficiënter energiegebruik en energiebesparing. Het ECE is één van de afspraken uit het Energieakkoord. Naast een stimuleringsrol wil het ECE ook de rol van kennispartner en netwerkorganisator vervullen. Komende periode ligt de nadruk van het ECE op het opdoen van praktische ervaring, door in pilotprojecten met samenwerkingspartners de meerwaarde van het centrum nader te onderzoeken. Dit kan uiteraard alleen als de juiste partijen het nodige enthousiasme hieraan bijdragen.

Het Platform Duurzame Huisvesting is één van de partijen die een pilot zal gaan uitvoeren met ECE. Het PDH zal als kennis- en netwerkpartner in de vastgoedsector fungeren door zowel het uitdragen als verbinden van interessante lokale, regionale als landelijke initiatieven. Daarnaast zal praktische ervaring opgedaan worden met de duurzaamheidstools die het Platform Duurzame Huisvesting afgelopen jaren heeft ontwikkeld voor bijvoorbeeld het wegnemen van de split incentive. De split incentive is het belangenconflict tussen huurder en verhuurder/eigenaar bij de verduurzaming van bestaand vastgoed: de huurder krijgt de lusten van verduurzaming maar de verhuurder/eigenaar moet de investeringen doen. Voor deze en andere knelpunten bij het verduurzamen van vastgoed heeft het PDH duurzaamheidstools ontwikkeld zoals een green lease en energieprestatiecontract.

ECE en PDH beogen met de samenwerking een verbeterslag te realiseren om de huidige tools beter op elkaar te laten aansluiten. Via een alternatieve communicatie –en marketingaanpak worden de tools als verschillende handelingsperspectieven op een gerichte manier onder de aandacht gebracht bij gebruikers zodat die ermee  aan de slag kunnen.

Samenwerking