Fondsmanager Onno Hoff (Syntrus Achmea): “Mismatch tussen verouderde vastgoedvoorraad en zorgvraag”


Syntrus Achmea investeert met het Achmea Dutch Health Care Property Fund al sinds 2008 in Nederlands zorgvastgoed. Onno Hoff, fondsmanager bij Syntrus Achmea (LinkedIn-profiel), gaat in op snelle veranderingen in de beleggingsmarkt van zorgvastgoed.

Dit bericht verscheen eerder op samen-energiebesparen.nl

Wat maakt het interessant om in zorgvastgoed te beleggen?

Hoff: ‘Wij zien sinds 2008 een onafwendbare en veranderende vraag naar zorg(vastgoed) door de toenemende vergrijzing. Deze trend wordt versterkt door wijzigingen in de financiering van de zorg. Beleggers in deze sector zien een interessant rendement en een grote maatschappelijke relevantie tegemoet. De zorgvastgoedmarkt wordt volwassen, zoals dat in de omringende landen feitelijk al het geval is. Dit wordt meer en meer gezien door de institutionele markt’.

Welke veranderingen zie je op de zorgvastgoedmarkt?

Hoff: ‘Zorginstellingen zijn zich meer bewust dat het in eigendom hebben niet per definitie bijdraagt aan het verlenen van goede zorg. Men zoekt een strategische partner, die het vastgoed uit handen neemt. Verder zien wij dat de curatieve zorg gedecentraliseerd wordt. Vanuit de perspectieven betaalbaarheid, toegankelijkheid en kleinschaligheid constateren wij een verplaatsing van diverse tweedelijnsfuncties naar de eerstelijnsfunctie en zelfs combinaties tot de zogeheten anderhalflijns zorgvoorzieningen’.

Op welke belegging van het afgelopen anderhalf jaar zijn jullie het meeste trots en waarom?

Hoff: ‘In het Cure-segment richten wij ons op de eerste- en anderhalfslijns zorgvoorzieningen zoals de Zorgboulevard Zaandam. Dit complex, dat aan ons fonds is toegevoegd, biedt een combinatie van eerste – en tweedelijnszorg. De Zorgboulevard past in het streven van de overheid en de zorgverzekeraars om de tweedelijns functies uit de ziekenhuizen te halen en dichterbij de eerstelijns zorg te brengen. Het draagt bij aan het kwalitatief beter en kostenefficiënter worden van de zorg’.

In welk opzicht verschilt beleggen in zorgvastgoed met andere beleggingen?

Hoff: ‘Uitgangspunt bij elke belegging is het vastgoed en de locatie. De zorgvastgoedmarkt verschilt daarin niet met andere sectoren. Maar de businesscase van de zorginstellingen speelt ook een belangrijke rol. Dit bepaalt mede de aantrekkelijkheid van het zorgvastgoed en daar zit het verschil in. Verder nemen wij in onze afweging de alternatieve aanwendbaarheid van het zorgvastgoed mee’.

Wat wil je zorginstellingen meegeven?

Hoff: ‘Er is een mismatch tussen de verouderde voorraad en de vraag. Zorginstellingen moeten nadenken over een alternatief gebruik dan wel de herontwikkeling van het bestaande product. Leegstand in de eigen portefeuille leidt af en kent (negatieve) financiële consequenties. Daarnaast wordt de kwaliteit van zorg steeds belangrijker in de afweging of een zorgvastgoedpropositie een goede belegging is of niet’.

Met dank aan CBRE voor het kunnen doorplaatsen van dit interview.