“Lectoraat verbindt techniek, omgeving en mens”

De transitie naar duurzame energie vormt de komende jaren een grote uitdaging voor Nederland. Voor Hogeschool Utrecht is dit aanleiding om het lectoraat ‘Nieuwe Energie in de Stad’ op te richten. Kennisdeling De hogeschool wil bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisdeling met bedrijven en regionale overheidsorganen op het gebied van energie-efficiency en energietransitie. De huidige programmaregisseur van het innovatieprogramma Energiesprong, uitgevoerd door Platform 31, Ivo J. Opstelten, wordt lector van het nieuwe lectoraat. Als boegbeeld van energietransitie in de gebouwde omgeving […]

IVBN

De vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen.

Villa Flora bijna energieneutraal en klaar voor de Floriade

Op 4 oktober is Villa Flora in Venlo opgeleverd. Villa Flora is ontworpen door architect Jon Kristinsson in opdracht van vijf gemeenten in de regio Venlo, vanuit C2C principes. Het gebouw is bijna energieneutraal en demontabel. Villa Flora is een landmark voor Greenport Venlo en wordt in 2012 het publiekstrekkende expogebouw van de Floriade. Dit is een van de UKP NESK voorbeeldprojecten. Volgens architect Kristinsson moet het gebouw er eeuwen kunnen staan en ook van functie kunnen veranderen. Het gebouw […]

Green lease in de praktijk: de case van het TransPort-gebouw op Schiphol

Onlangs publiceerde het Platform Duurzame Huisvesting een leidraad voor Green Lease. Een voorbeeld van zo’n huurcontract, type verhuurderscontract, is het TransPort-gebouw op Schiphol. Huurders zijn Martinair en Transavia.com, de verhuurder is Schiphol Real Estate, Schiphol. Amsterdam Airport Schiphol heeft de ambitie dat in 2012 al haar activiteiten CO2-neutraal zijn. De grootste bijdrage aan dit klimaatplan is afkomstig uit de vastgoedportefeuille. De ontwikkeling van het TransPort-gebouw is hierbij een testcase. Doelstelling is een BREEAM- en/of een LEED-certificaat. Duurzaamheidsmaatregelen Betonkernactivering, WKO, grijswatersysteem. […]

Nederland snakt naar Frisse Scholen

Frisse scholen is een programma van Agentschap NL over energiebesparing en binnenmilieu in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze video laat twee cases zien die bewijzen dat een gezond binnenklimaat goed samengaat met energiebesparing. Het Christiaan Huygens College Eindhoven bevat tal van technieken om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Daarbij wordt samengewerkt met een nabijgelegen woonwijk en een sporthal. De Odyzee school in Goes is een showcase van passief bouwen.

Column: Een gebouw zonder omgeving, is als een boot op het land

(Door Nynke Sijtsma, Rijksgebouwendienst) – Het is goed dat er steeds meer aandacht komt voor het fenomeen gebiedsontwikkeling. Met meer partijen uit de vastgoedketen en belanghebbenden samen een gebied ontwikkelen leidt tot kostenbesparingen, betere ruimtelijke kwaliteit, meer veiligheid en sociale cohesie en, last but not least, tot meer duurzaamheid. Gemeenschappelijkheid Ik zie gebiedsontwikkeling op dit moment als een goed samenspel van het gemeenschappelijk inrichten, beheren en onderhouden van een gebied, het delen van voorzieningen en een gemeenschappelijk energievoorziening. Daarbij is […]

Opinie: Een zuinige regering heeft de kansen voor het oprapen

Door Marcel Engels (voorzitter UNETO-VNI) – Alles wijst erop dat duurzame energie de komende decennia hét economische succesnummer wordt. En juist in deze veelbelovende sector is Nederland inmiddels in de Europese achterhoede beland. De overheid wil wel dat er iets verandert, maar het ontbreekt aan visie en daadkracht om effectieve maatregelen te nemen. Gelukkig is er ook goed nieuws: het bedrijfsleven wacht niet langer af tot de overheid in actie komt. We beschikken over voldoende kennis en middelen om zélf […]

Airport Garden City richt zich op BREEAM-NL gebiedsontwikkeling

De Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) begint in januari met de realisatie van het project Airport Garden City. Airport Garden City is een nieuw bedrijven- en leisurepark tussen de A6 en Lelystad Airport. Het park is een initiatief van de gemeenten Almere, Lelystad en de provincie Flevoland. OMALA-directeur Rijnders: ‘Het afgelopen jaar zijn veel voorbereidingen getroffen om begin 2012 de eerste spade in de grond te kunnen steken. De grondverwerving is zover gevorderd dat we nu aan de slag […]

Energieprofielen voor utiliteitsgebouwen

In meer dan zeventig procent van de utiliteitsgebouwen kan energie worden bespaard door een betere werking van de installaties. Agentschap NL heeft een brochure ontwikkeld rondom de energieprofielaanpak. Daarmee kan achterhaald worden of de werking van uw installaties beter kan, op een snelle en eenvoudige manier. Een energieprofiel geeft inzicht in verspilling op basis van werkelijke energiegebruiken gemeten op de hoofdmeters. De energie-efficiency en de werking van de installaties kan gecontroleerd worden door de energieprofielen te vergelijken met het energiegebruik […]

Scenario’s voor duurzame campus

Het ontwikkelen van een visie op andere functies die een gebouw in de toekomst kan hebben, wordt vaak genoemd als voorwaarde voor verduurzaming van utiliteitsbouw. In de huisvesting van het hoger onderwijs speelt toekomstgerichtheid uiteraard ook een rol. Wat wil een universiteit of hogeschool zijn? Een campus naar Amerikaans model of juist meer een virtuele universiteit waarbij veel colleges via internet verlopen. Dergelijke keuzes hebben impact op het soort en de grootte van de gebouwen, en de bijbehorende vervoersstromen. Een […]

Activiteitenbesluit: knelpunten en oplossingen

In de utiliteitsbouw ligt een energiebesparingpotentieel met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar van 70 PetaJoule. Hiervan is 47 PJ te realiseren door handhaving van de huidige Wet milieubeheer. Volgens de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit zijn bedrijven/instellingen verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Er zijn echter knelpunten bij de uitvoering van deze wetgeving. Knelpunten bij het toezicht van het Activiteitenbesluit, maar ook knelpunten bij de bedrijven en instellingen waar deze wetgeving […]

Phidias-kantoor van label G naar A, dankzij de EIA

Dick Huiskamp, directeur DLH Ontwikkeling ontving vandaag een energielabelposter van wethouder Erik Dannenberg van de gemeente Zwolle. “Phidias heeft een geweldige sprong gemaakt van energielabel G naar A” aldus Danneberg. DLH heeft in opdracht van Phidias, eigenaar van het kantoorgebouw aan de Dr. Stolteweg 2 te Zwolle, het kantoor een ware facelift gegeven. Dankzij de huurtoezegging van Countus voor een periode van 15 jaar en de Energie Investeringsaftrek (EIA) was het project voor de eigenaar haalbaar. Om tot de beste […]

Anderhalf miljoen voor innovaties in kantoorrenovatie

Energiesprong vraagt deelnemers voor het programma “Kantoren vernieuwen naar energieneutraal”. Dit is een innovatieprogramma voor renovatieprojecten in de kantorensector waar een energiebesparing van minimaal 60% ten opzichte van het huidige gebruik gerealiseerd kan worden. Doel van het programma is om alle partijen in de huisvestingsketen van kantoren in beweging te krijgen om een grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen te realiseren. Renovatie Programmaregisseur Ivo Opstelten van Energiesprong: “De utiliteitsbouw draait de […]