Investeren in energie-efficiëntie

Het uitvoeren van energie-efficiëntie maatregelen staat of valt bij de financiële haalbaarheid. Bij een financiële haalbaarheidsberekening moeten veel uitgangspunten vastgesteld worden. Omdat deze uitgangspunten meestal betrekking hebben op de toekomstige ontwikkelingen is er sprake van een (vrij grote) onzekerheidsmarge. Het is essentieel dat men zich daarvan bewust is en dat er verschillende scenario’s doorgerekend worden.

Het nut van financiële haalbaarheidsrekeningen

De milieuwetgeving stelt dat energie-efficiëntiemaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder verplicht uitgevoerd moeten worden. Voor het bepalen van het rendement van energie-efficiëntiemaatregelen of het vergelijken van verschillende ontwerpopties, is een degelijke financiële analyse noodzakelijk. Bij een financiële haalbaarheidsberekening moeten namelijk veel uitganspunten vastgesteld worden en omdat deze uitganspunten meestal betrekking hebben op toekomstige ontwikkelingen is er vaak sprake van een (vrij grote) onzekerheidsmarge.

Voor wie?

Technische adviseurs die betrokken zijn bij het uitwerken van de verschillende ontwerpopties, zijn vaak onvoldoende bekend met de details van financiële haalbaarheidsberekeningen. Daarnaast willen ook opdrachtgevers zekerheid over het rendement van maatregelen en zijn opdrachtgevers gebaat bij heldere uitgangspunten en eenduidige bepalingsmethoden. Als binnen een organisatie regelmatig financiële haalbaarheidsberekeningen uitgevoerd worden, is het verstandig om eenduidige richtlijnen te hanteren voor het vaststellen van deze uitgangspunten. De publicatie ‘Investeren in energie-efficiëntie’ geeft adviseurs houvast bij het vaststellen van de uitgangspunten voor dergelijke berekeningen en het uitvoeren van de berekeningen zelf.

Klik hier voor de publicatie ‘Investeren in energie-efficiëntie’.
Klik hier voor de rekentool.

Berekeningen op basis van netto contante waarde

Een reële berekening van de financiële haalbaarheid van een energie-efficiëntie maatregel zou op basis van de netto contante waarde (NCW) methode uitgevoerd moeten worden.  De huidige contante waarde is de waarde op dit moment van een bedrag dat in de toekomst beschikbaar komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de rente. De NCW is de huidige waarde van toekomstige uitgaven en inkomsten. Voor het bepalen van de NCW is van belang:

  • Looptijd: de periode waarover de NCW berekend wordt;
  • Cashflows in de te beschouwen periode, waaronder de investering;
  • Discontorente, inclusief risico-opslag;
  • Geschatte restwaarde.

In de publicatie ‘Investeren in energie-efficiëntie’ wordt voor elk van deze punten uitgelegd hoe je deze kan berekenen. De netto contante waarde methode zou voor elke financiële haalbaarheidsberekening de basis moeten zijn.

Uitzonderingen en gerelateerde begrippen

Naast de uitleg over NCW, wordt in de publicatie ingegaan op verschillende uitzonderlijke situaties en andere aspecten van een haalbaarheidsanalyse. In een uitgebreid hoofdstuk met begrippen en definities worden niet alleen de financiële vaktermen toegelicht die direct noodzakelijk zijn voor de NCW-berekening, maar wordt ook ingegaan op gerelateerde begrippen zoals lease, kostenoptimaal (zoals in de EPBD gebruikt wordt) of emissiehandel. Vaak spelen bij het bepalen van de haalbaarheid van een project andere overwegingen mee, bijvoorbeeld de reductie van CO2-emissies. In de publicatie worden handreikingen gedaan om ook deze aspecten mee te wegen in een haalbaarheidsanalyse.

Met de publicatie ‘Investeren in energie-efficiëntie’ is er een eenduidige leidraad voor het uitvoeren van financiële haalbaarheidsberekeningen en hebben adviseurs een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de details van deze berekeningen.

Contact

Heb je vragen over (het gebruiken van de) publicatie? Neem contact op met bureau@platformduurzamehuisvesting.nl

De publicatie Investeren in energie-efficiëntie is ontwikkeld door TVVL in opdracht van Platform Duurzame Huisvesting.