Leveringsvoorwaarden SBR

1. Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en alle leveringen van producten van SBR.
Deze leveringsvoorwaarden zijn integraal van toepassing zulks met uitsluiting van ieder ander beding – behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke afwijking van deze leveringsvoorwaarden behoeft vooraf de schriftelijke toestemming van de directie van SBR.

2. Aanbiedingen / prijzen
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, verzendkosten en eventuele andere heffingen. SBR behoudt zich het recht voor tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

Aanbiedingen gelden gedurende de aangegeven periode.
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en geldig behoudens eventuele drukfouten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Levering
Levering van de producten geschied, zo mogelijk, binnen vijf werkdagen. Levertijden kunnen echter nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u SBR daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SBR de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan SBR te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Digitale producten kunnen niet worden geretourneerd.

Bij onverhoopte overschrijding van de leveringstermijn zal SBR met cliënt in overleg treden. Bij excessieve overschrijding van de leveringstermijn heeft cliënt het recht de overeenkomst te beëindigen en is SBR uitsluitend verplicht een eventuele vooruitbetaling te restitueren.
SBR zal de producten verzenden naar het door de opdrachtgever opgegeven factuuradres of afleveradres.

4. Congressen/Cursussen
SBR houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de bijeenkomst/het congres te annuleren. In dat geval worden, indien reeds betaald, de volledige deelnemerskosten geretourneerd.

Kosteloze annulering is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst/het congres. Tot 1 week voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Binnen een week voor aanvang wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

5. Abonnementen
Voor alle abonnementen bij SBR geldt het volgende: U heeft een abonnement tot wederopzegging. Het abonnement is schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het verstrijken van het abonnementsjaar. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar. Indien geen opzegging plaatsvindt voor 1 december, dan wordt het abonnement automatisch voor één jaar verlengd.

6. Betaling / Betalingsvoorwaarden
Betaling van de nota’s geschiedt in Euro’s.
Alle facturen van SBR zullen door cliënt worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgelegd dat cliënt een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

Bij te late betaling is cliënt een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Indien cliënt nalatig blijft, kan de vordering uit handen gegeven worden in welk geval cliënt tevens tot betaling van 15% buitengerechtelijke incassokosten is verplicht.

7. Gebruiksrechten
Indien het de verkoop van een computerprogramma betreft zal SBR aan cliënt een gebruiksrecht verlenen en een daartoe strekkende overeenkomst met cliënt sluiten.

Het gebruiksrecht is niet-exclusief en niet overdraagbaar.
Het is cliënt en zijn personeel niet toegestaan anderen van de inhoud van het computerprogramma op de hoogte te stellen in de wetenschap dat deze hiervan gebruik zullen maken om de inhoud van het programma of delen daarvan te benutten voor het vervaardigen van andere – concurrerende -programma’s dan wel inhoud zelf voor deze doeleinden te gebruiken.

8. Auteursrechten
Alle intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot alle door SBR uit te geven producten en/of diensten berusten bij SBR.
Niets uit de folioproducten mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SBR.

Het is de koper/gebruiker van door SBR geleverde producten niet toegestaan enige aanduiding omtrent de auteursrechten, merkrechten of andere rechten van intellectuele eigendom uit het (software)materiaal te verwijderen.

9. Aansprakelijkheid
SBR is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, welke is ontstaan door of welke verband houdt met toepassing van, dan wel drukfouten in, door of namens SBR ter beschikking gestelde documenten en software. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van SBR ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen, alsmede wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld.

Indien SBR aansprakelijk mocht zijn, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het aan de gebruiker verstrekte gebruiksrecht of het aankoopbedrag.

SBR
postbus 1819
3000 BV Rotterdam
tel.: 010 – 206 59 59
fax: 010 – 413 01 75
e-mail: sbr@sbr.nl