Rapporten

CO₂-uitstoot daalt in Utrecht

De CO₂-uitstoot in Utrecht was in 2015 zo’n 8 procent lager dan in 2010. Dit is tegen de landelijke trend in. Zowel bij bedrijven (elektriciteit en gas) als bij mobiliteit nam de uitstoot af. Utrecht blijft daarnaast koploper op het gebied van zonnepanelen.

Whitepaper: Energiebesparing organiseren met ESCo’s

AgentschapNL heeft een aantal visies van experts en 11 praktijkvoorbeelden over Energy Service Compagnies (ESCo’s) gepubliceerd in een nieuwe whitepaper. De uitkomsten van het lezersonderzoek van het eerste whitepaper waren helder; het paper is opmerkelijk goed gelezen en zeer gewaardeerd. Maar ook bleek de behoefte aan nadere informatie breed, met een opmerkelijke voorkeur voor informatie op schrift. Op bladzijde 13 leest u meer over de resultaten van het lezersonderzoek. ESCO’s in Nederland Met dit tweede whitepaper speelt Agentschap NL in op de gesignaleerde behoeften. In de eerste vijf artikelen beschrijven deskundigen vanuit hun specifieke invalshoek de positionering en kansen van ESCo’s in Nederland. Hun inzichten kunnen u helpen om uw eigen visie en praktische mogelijkheden vorm te geven. In het tweede deel komt het paper tegemoet aan de behoefte aan meer praktijkvoorbeelden. De elf voorbeelden tonen een breed pallet met verschillende […]

Duurzaamheid verlaagt servicekosten

OSCAR-benchmark voor servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen 2013 laat zien dat door slimmer en efficiënter beheer de gemiddelde servicekosten van een gebouw dalen. OSCAR In de Office Service Charge Analysis Report (OSCAR)-benchmark van Jones Lang LaSalle worden veertien servicekostencomponenten onderzocht. De benchmark bestaat uit driehonderdzesenvijftig objecten en tweeëneenhalf miljoen vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak. Dat is zo’n vijf procent van de totale Nederlandse kantorenvastgoedmarkt. Het aandeel verwarming en elektra vertegenwoordigt net als vorig jaar zevenenveertig procent van de totale servicekosten. In de benchmark is ook gekeken hoe gebouwkenmerken, zoals hoogte, bouwjaar, gebouwgrootte, single- of multi-tenant en energielabel, de servicekosten beïnvloeden. De gegevens zijn aangeleverd door diverse partijen waaronder CBRE Global Investors NL, Bouwfonds REIM, vastgoedmanagers Grontmij, MVGM en WPM Groep. Inzichten Uit het onderzoek zijn belangrijke inzichten te distilleren. Zo blijken de gemiddelde servicekosten te zijn gedaald met 2,1 procent ten opzichte van 2010 naar 32,76 euro per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak per jaar. Deze daling is […]

Veel gebouwen niet volgens opgegeven EPC gebouwd

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van AgentschapNL in samenwerking met partners van het Lente-akkoord. Bij alle onderzochte gebouwen zijn afwijkingen gevonden ten opzichte van de oorspronkelijke EPC-berekening. Werkbaarheid protocollen Twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten zijn afgelopen jaar bij oplevering op de gerealiseerde EPC getoetst. Hiervoor werd het opnameprotocol voor woningbouw en utiliteitsbouw uit 2012 gebruikt. Het doel van dit onderzoek was om ervaring op te doen met de werkbaarheid van de nieuwe opnameprotocollen en verbeterpunten van de protocollen zichtbaar te maken. Ook werd er een vrijwillige ventilatietoets uitgevoerd. Achtergrond Het onderzoek diende oorspronkelijk als voorbereiding op de invoering van de herziene Europese Richtlijn van Energieprestaties Gebouwen (EPBD). De EPBD-wetgeving schrijft voor dat alle nieuwbouw bij oplevering moet zijn voorzien van een Energieprestatiecertificaat (EPC-certificaat) zodat de toekomstige eigenaar van een woning of gebouw inzicht krijgt in de energieprestatie van het gebouw. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel […]

Banken bezig met duurzaamheid maar niet in de bouw

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het beleid van Nederlandse banken, maar in de vastgoedector valt nog veel winst te behalen. Banken kunnen met investeringen en leningen een groot verschil maken, zo blijkt uit de nieuwe jaarupdate van de Eerlijke Bankwijzer. Nieuwe sector: woningbouw en vastgoed De Eerlijke Bankwijzer beoordeelde voor het eerst de banken ook op hun beleid voor woningbouw en vastgoed. Op het gebied van woningbouw en vastgoed, inclusief hypotheekleningen, scoren acht van de tien banken onder de maat. NIBC en Triodosbank scoorden een voldoende. Volgens projectleider Eerlijke Bankwijzer Peter Ras kunnen Nederlandse banken via hun hypotheekleningen en investeringen veel doen aan de verduurzaming van de sector door onder meer het verbeteren van de woningisolatie en het gebruik van goed hout. Triodosbank beloont het energiezuiniger maken van een woning met een lagere rente op leningen en vrijwel alle banken investeren percentueel […]

‘Leidraad Green Lease’ moet ‘win-win’ situatie opleveren

Agentschap NL publiceert de ‘Leidraad Green Lease’, een handvat met aantal richtlijnen voor een duurzaam huurcontract. De leidraad is ontwikkeld door vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle op initiatief van het Platform Duurzame Huisvesting. ‘Green lease’ De ‘groene huurovereenkomst’ is een prestatiecontract die afspraken vastlegt over duurzaam gebruik en duurzame gebouwenexploitatie. Er worden concrete afspraken gemaakt over energetische doelstellingen en (gebouw specifieke) MVO-doelstellingen. Ook wordt vastgelegd hoe de kosten, besparingen en opbrengsten van de energetische en duurzame maatregelen onderling worden verdeeld. Er moet ook sprake zijn van een wederzijdse prikkel om verantwoordelijkheid te nemen voor het gebruik en het beheer van het pand. Voordelen De ‘Green Lease’ wordt gezien als een oplossing voor de ‘split incentive’ problematiek, waarbij de ontwikkelaar of eigenaar niet kan meeprofiteren van de duurzaamheidsinvesteringen in het pand. Het concretiseert de onderlinge afspraken tussen huurder en verhuurder en biedt de […]

Bouwfonds REIM: kantoren aantrekkelijke belegging

Ondanks de huidige malaise, blijft de kantorenmarkt een interessante belegging. Dit concludeert Bouwfonds REIM op basis van eigen onderzoek. Direct rendement Bouwfonds REIM heeft berekend dat een volledig verhuurde portefeuille een jaarlijks rendement van acht procent moet kunnen opleveren met een direct rendement (huuropbrengsten in relatie tot de koopsom) van ruim zeven procent. Bij een gemiddelde rendement is het rendement nog altijd 5,5 procent. Wordt het rendement vergeleken tussen kantoren en een staatsobligatie van tien jaar, dan is deze 470 ‘basispunten’. Volgens Bouwfonds is dit de hoogste waarde in de afgelopen zestien jaar. Het gemiddelde rendementsverschil over zestien jaar ligt 160 basispunten lager. Dit maakt kantoren nu een aantrekkelijke belegging, zo concludeert Bouwfonds REIM. Overschatting risico’s Kaj Deana, hoofd marktonderzoek Benelux bij Bouwfonds REIM: “Rendementen die in het verleden werden behaald, gelden niet meer in de huidige kantorenmarkt. Daarnaast is […]

BNA Onderzoek: “Dure installaties geen garantie voor frisse school”

Uit onderzoek van de BNA (Bond van Nederlandse architecten) blijkt dat dure installaties niet hoeven te leiden tot gezonde scholen. BNA heeft onderzocht hoe een school presteert jaren na oplevering. Strookt het gebruik met de verwachtingen die ooit geformuleerd zijn in het programma van eisen? Zijn de beheerkosten volgens verwachting? En voelen docenten en leerlingen zich op hun plek? Onderzoek Tien schoolgebouwen zijn onderzocht. Het onderzoeksteam bestond uit BBA Binnenmilieu, ICS adviseurs en twee interviewers. Ze hebben samen met de architecten van de scholen onderzoek gedaan naar: binnenklimaat, licht, akoestiek, beheerkosten, gebruik, flexibiliteit en zintuiglijke ervaring. Er zijn duurmetingen uitgevoerd in de scholen, docenten hebben enquetes ingevuld en er is door participerende observatie de ‘verhalen achter de cijfers’ achterhaald. Conclusies Enkele conclusies uit het onderzoek zijn: Het binnenmilieu is in een deel van de onderzochte gebouwen onvoldoende. De gebruikers ervaren het binnenklimaat […]

Handleiding Duurzaam Inkopen beschikbaar

Een handleiding Duurzaam Inkopen is opgesteld door AgentschapNL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De handleiding is omgezet naar .html door facilitaire informatie online. De handleiding is beschikbaar op Pianoo, expertisecentrum voor aanbesteden. Het is mede mogelijk gemaakt door Facilitaire Info Online. Doel Het doel van de handleiding is om inkopers en andere betrokkenen bij inkoopprocessen bij overheden te helpen bij duurzaam inkopen. Ze is opgesteld in het kader van het programma Duurzaam Inkopen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De handleiding is een hulpmiddel bij het gebruik van de criteriadocumenten. De criteriadocumenten beschrijven voor circa 45 producten, diensten en werken welke duurzaamheidscriteria overheden kunnen gebruiken om duurzaam in te kopen. Handboek Bekijk hier het handboek online en bekijk het handboek hieronder in PDF-vorm.