Menukaart prestatiecontracten – Introductie

Voor energiebeheer en beheer & onderhoud van gebouwen

Ga naar de menukaart

De Menukaart Prestatiecontracten biedt voor partijen, zowel opdrachtgever als uitvoerende partij, een raamwerk bij het opstellen van een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties of hele gebouwen. Het resultaat van de Menukaart Prestatiecontract is een concept-prestatiecontract in Microsoft Word dat als basis kan dienen voor een prestatiecontract. De Menukaart, inclusief de infobladen met achtergrondinformatie over de werking van prestatiecontracten, kunnen ook worden gebruikt als discussiestuk tussen partijen, die van plan zijn om gebouwen te gaan exploiteren op basis van een prestatiecontract.

De Menukaart Prestatiecontracten is opgesteld door AT Osborne en AHB Consultancy in opdracht van en in samenwerking met het Platform Duurzame Huisvesting.

Deze introductie licht een aantal redenen en voordelen toe die van belang zijn bij het toepassen van de Menukaart. Voor vragen of hulp kunt u terecht bij Platform Duurzame Huisvesting, AT Osborne en AHB Consultancy.

Duurzaamheid en prestatiecontracten
Kostenreductie en duurzaamheid zijn voor steeds meer bedrijven en instellingen belangrijke thema’s. Dat maakt dat in toenemende mate de gebruikers van vastgoed zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijfsmiddelen zo effectief, energiezuinig en duurzaam in te zetten. Zowel in de markt als in de budgetsector (onderwijs en zorg) wordt duurzame huisvesting vaker een visitekaartje èn een kostenbesparing. Een prestatiecontract is een goed middel om hieraan invulling te geven.

Een prestatiecontract is een middel om hieraan invulling te geven. Prestatiecontracten maken de prestaties van de uitvoerende partij meetbaar en objectief evalueerbaar. Als opdrachtgever betaal je voor wat je daadwerkelijk hebben wilt en krijgt.

Ook gebouweigenaren krijgen steeds meer redenen om duurzaam vastgoed in portefeuille te hebben, zoals het aantrekken van de steeds bewustere huurder. Ook moeten eigenaren voldoen aan steeds strengere wet- en regelgeving (zo moeten in 2020 alle nieuwe gebouwen energieneutraal zijn) en, voor institutionele beleggers, aan steeds strengere duurzaamheidseisen van aandeelhouders. Een prestatiecontract is daarom voor eigenaren een uitstekend middel om duurzaamheid en daarmee (financiële) toekomstbestendigheid te waarborgen.

Opheffen split incentive
De problematiek van de split incentive blijkt vaak een remmende factor bij het nemen van verduurzamings- of energiebesparende maatregelen door de vastgoedeigenaar. In een traditioneel huurcontract neemt de eigenaar de kosten van de investering voor zijn rekening, terwijl de lagere energierekening terechtkomt bij de huurder. Hierdoor is een eigenaar minder snel geneigd verregaande maatregelen te nemen.

In een prestatiecontract, dat aan een groen huurcontract (‘Green Lease’) wordt toegevoegd, kunnen afspraken worden vastgelegd over prestatiegaranties, de verdeling van de opbrengsten van de duurzame maatregelen en de wijze van monitoring, waardoor zowel huurder als verhuurder profiteert van de genomen verduurzamingsmaatregelen.

Doelstellingen Menukaart Prestatiecontracten
De Menukaart Prestatiecontracten heeft als doel marktpartijen te informeren en te ondersteunen bij het opstellen van prestatiecontracten voor onderhoud en beheer van alleen de gebouwgebonden installaties of hele gebouwen.

Daarnaast geeft de Menukaart invulling aan de Europese richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) Artikel 18.1, die EU-lidstaten verplicht stelt om informatie te verstrekken over de opzet en werking van prestatiecontracten. Ook biedt de Menukaart ondersteuning bij de implementatie van het SER Energieakkoord. In het akkoord wordt nadrukkelijk gewezen op de toegevoegde waarde van ESCo-dienstverlening bij het verduurzamen van vastgoed.

Keuzemenu
De Menukaart Prestatiecontracten kan worden toegepast voor alle typen utiliteitsgebouwen en bij verschillende uitgangssituaties. Daarvoor beschikt de Menukaart over de volgende keuzemogelijkheden:

  • nieuwbouw of bestaande bouw;
  • wel of geen energiebesparende maatregelen;
  • alleen gebouwgebonden installaties of het gehele gebouw;
  • wel of geen financiering door de uitvoerende partij.

BREEAM-NL In-Use
De Menukaart Prestatiecontracten verwijst – waar relevant – naar corresponderende credits uit BREEAM-NL In-Use 2014 versie 1. Deze verwijzingen zijn richtinggevend. De verwijzingen vormen nadrukkelijk geen bewijslast voor het voldoen aan desbetreffende credits. Daarnaast maakt de Menukaart gebruik van verschillende NEN-normen, waaronder NEN-2767 (conditiemeting gebouwen en gebouwonderdelen) en ISSO-publicatiereeks 100-107 (duurzaam beheer en onderhoud gebouwen).

Juridische status
De uitkomst van de Menukaart is een concept-prestatiecontract in Microsoft Word dat voor de spreekwoordelijke 80% gereed is. Het dient uiteraard voor iedere specifieke situatie aangevuld en juridisch nagelopen te worden.

Infobladen
Naast het contractgedeelte telt de Menukaart een zestal infobladen. De infobladen zijn bedoeld als achtergrondinformatie en verdieping bij het werken met prestatiecontracten en maken geen deel uit van de uitkomst van de Menukaart, het concept-prestatiecontract. In de infobladen vindt u ondermeer tips voor het werken met prestatiecontracten.

Inhoudelijke ondersteuning
Wilt u:

  • begeleiding bij het proces om te komen tot een prestatiecontract;
  • ondersteuning bij het opstellen van prestatiecontracten;
  • begeleiding bij aanbestedingen op basis van een prestatiecontract;
  • informatie over de haalbaarheid van bepaalde duurzaamheidsmaatregelen en afspraken in uw huisvesting/portefeuille.

Neem dan gerust contact op met een van de makers van de Menukaart Prestatiecontracten, Marc Hopman, mho@atosborne.nl, 0655364896 of Albert Hulshoff, albert.hulshoff@ahb-consultancy.nl, 06 51879772.

Ga naar de app