Projectgroepen

De leden van het Platform Duurzame Huisvesting hebben zich georganiseerd in 3 projectgroepen.

1. Klankbordgroep MENUKAART PRESTATIECONTRACTEN
Paul van Dorp
Paul van Dorp“Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een uitdaging waar de opdrachtgever, gezamenlijk met de gebruiker en dienstverlener voor staan. Het Energie Presetatie Contract is een zeer geschikt meetbaar en objectief instrument om met de partijen de belangrijkste afspraken vast te leggen. Tegelijk biedt het de partijen de vrijheid in de mogelijke oplossing ten aanzien van de verlaging van energiekosten en het terugdringen van de CO2 uitstoot, maar ook het gelijk houden of verbeteren van het comfort. Graag praat Van Dorp energie verder met u over welke mogelijkheden dit u kan bieden.”
Theo Peters
Theo Peters“Als teammanager van de afdeling Huisvesting van Achmea is een van mijn taken het op verantwoorde wijze in stand houden van de Achmea panden. Daarbij is wat mij betreft in de tegenwoordige tijd niet meer aan de orde of de verduurzamings-maatregelen die je treft wel verantwoord zijn, maar wat mij betreft geldt de stelling dat het onverantwoordelijk is om niets te doen. Mede om die reden bundelen wij de krachten samen met onze leveranciers die in de keten huisvesting actief zijn om te zoeken naar mogelijkheden om onze locaties energetisch beter te laten presteren.”
Bert Elkhuizen
Bert Elkhuizen“Prestatiecontracten zijn een belangrijke enabler om te komen tot een verduurzaming van gebouwen. Basis voor het aangaan van prestatiecontracten is vertrouwen tussen partijen. Dit vertrouwen wordt bevorderd indien de prestatiecontracten enigszins zijn gestandaardiseerd. Dat wil zeggen dat de structuur herkenbaar moet zijn, definities en te gebruiken prestatie-indicatoren eenduidige vastgelegd voor Nederland en goed aansluiten bij de (inter)nationale trajecten van normalisatie NEN/CEN/ISO. Mijn eigen bijdrage aan de menukaart is vooral te vinden in de afstemming met de gangbare en in ontwikkeling zijnde normalisatie en de ervaring die we vanuit Cofely hebben opgedaan met prestatiecontracten die ontwikkeld zijn in samenwerking met de opdrachtgevers.”
Selina Roskam
30207ed“Namens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleer ik het gebruik van prestatiecontracten om tot meer energiebesparing te komen. Energieprestatiecontracten worden in de Energy Efficiency Directive genoemd, naast Greenlease, als een goed instrument voor de gebouwde omgeving voor verduurzaming van de bestaande bouw en meer grip op de energielasten.”
2. Projectteam GREENLEASE DASHBOARD
Claudia Heimensen
claudiaheimensen“Als we bestaand vastgoed versnelt willen verduurzamen moeten we verschillende belanghebbende bij elkaar brengen. Dit kan met een Greenlease, waarmee de split- incentive, verschil in belangen van huurder en verhuurder, omgezet wordt tot waardecreatie; namelijk een duurzaam toekomstbestendig gebouw in beheer en gebruik. Namens Jones Lang LaSalle werkt ik als teamlid hier graag aan mee.”
Guido Meijer
guidomeijer“Als facilitaire professional met 15 jaar ervaring op het gebied van huisvesting, techniek en facilitaire dienstverlening en vooral als ‘buitenmens’ met een passie voor natuur en gezond eten voel ik mij bijzonder op mijn plaats bij het Platform Duurzame Huisvesting. Ik ben als senior consultant werkzaam bij newDirections en vertegenwoordig de kenniskring Huisvesting & Vastgoed van vakvereniging Facility Management Nederland (FMN). Een vertegenwoordiging namens de gebruikers van bedrijfshuisvesting dus!”
3. Klankbordgroep RENDEMENT BODEMENERGIE-SYSTEMEN
Selina Roskam Projectleider
30207ed“Namens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tracht ik het imago van Bodemenergiesystemen te vergroten. Bodemenergiesystemen zijn nodig om de doelstellingen rondom energiebesparing in de utiliteitsbouw en energieneutrale gebouwen te bereiken. Ook dragen bodemenergiesystemen bij aan de doelstellingen voor duurzame energie.”
Cees van der Vliet Gemeente Utrecht, gebiedsontwikkeling en energie
ceesvandervliet“Voor gemeente Utrecht zet ik me in voor doelmatig gebruik van ons energiepotentieel aan grondwater. Ben eerste aanspreekpunt voor iniatiefnemers bij het ontwerp en ondersteun gebruikers bij het beheer van hun bodemenergiesystemen. Dit alles binnen ons project Energiepunt Bodem.”
Jan-Maarten Elias Directeur Unica Ecopower
foto J.M. Elias“Vanuit Uneto-VNI vertegenwoordig ik de partijen die prestatiecontracten (leveringsovereenkomsten, energieprestatiecontracten, etc.) afsluiten voor WKO-systemen. De kennis en ervaring die deze partijen, zoals Unica Ecopower, hebben opgedaan brengen we in om het rendement uit nieuwe en bestaande WKO-systemen te optimaliseren. Naast een positief, financieel resultaat betekent rendement ook goed comfort van de eindgebruikers. Hierdoor wordt de acceptatie vergroot om WKO als techniek te gebruiken om de verduurzaming van bestaand en nieuw vastgoed te versnellen.”