Hoog energiebesparingspotentieel gebouwen door energiediensten


In openbare en particuliere gebouwen kan nog steeds veel worden bespaard op energiekosten. Gespecialiseerde leveranciers van energiediensten kunnen helpen die kosten terug te dringen, bijvoorbeeld door op eigen financieel risico efficiënte bouwtechnologie in te zetten of te exploiteren. Niettemin heeft meer dan 60% van de bouwdeskundigen in de Europese Unie zelf geen ervaring met modellen voor energiediensten in de vorm van bijvoorbeeld energieprestatiecontracten (EPC’s), die ze dan ook met de nodige voorzichtigheid en scepsis bezien. Dit is gebleken uit een marktonderzoek in het kader van het Europese project guarantEE, dat door het Berlijnse Energieagentschap (BEA) wordt gecoördineerd.

Dir bericht verscheen eerder op Guarentee-project.eu

Garantie op besparingen

Gespecialiseerde leveranciers van energiediensten (Energy Service Companies – ESCo’s) sluiten energieprestatiecontracten met klanten voor investeringen in de energie-efficiëntie van hun gebouwen. De investeringen worden geherfinancierd uit de energiekosten die gedurende de contractperiode van gewoonlijk zeven tot twaalf jaar worden bespaard. De ESCo staat garant voor de verwezenlijking van de besparingen en draagt de financiële en technische risico’s wanneer investeringen duurder uitvallen dan gepland of installaties vernieuwd of hersteld moeten worden.

Voordelen

“Het sluiten van EPC’s is bij overheidsgebouwen al gemeengoed”, zegt Michael Geißler, directeur van het BEA. “Het moment is daar om aangepaste dienstenmodellen op de markt te brengen die op de behoeften van eigenaars van particuliere gebouwen zijn toegesneden. Energiediensten bieden ongeëvenaarde voordelen doordat de financiering en vakkundige uitvoering allemaal uit een en dezelfde bron afkomstig zijn. Er zijn goede argumenten die pleiten voor het aangaan van EPC’s – de tijd is rijp om eigenaars en beheerders van gebouwen aan de hand van voorbeelden van beste praktijken en praktische begeleiding warm te maken voor het sluiten van een EPC.”

Groot potentieel

Het marktanalyserapport is gebaseerd op een enquête onder 256 deelnemers. Uit het rapport blijkt enerzijds dat EPC-projecten in Europa nog steeds een enorm potentieel voor kostenbesparingen in zich bergen. Anderzijds gaf de helft van de respondenten aan liever zelf voor eigen rekening en (technisch) risico te investeren in maatregelen om het energierendement te verbeteren in plaats van hiervoor een externe ESCo in de hand te nemen. Veel respondenten leggen de nadruk op de duidelijke voordelen van energiediensten zoals die in EPC’s zijn vastgelegd, bijvoorbeeld de gegarandeerde energiekostenbesparingen en de technische knowhow van dienstverleners. Obstakels zijn echter het gebrek aan ervaring met het opstellen van EPC’s en de fiscale onzekerheden rondom energiediensten in het algemeen.

Split incentive

In het rapport wordt vastgesteld dat er belemmeringen zijn die de verdere ontwikkeling van EPC-markten in Europa in de weg staan. Door de lage energieprijzen sinds 2013 zijn investeringen in energie-efficiëntie minder renderend. Een andere knelpunt wordt gevormd door het dilemma van de “split incentive”, dat leidt tot een gebrek aan investeringen door de eigenaar omdat de kosten en baten van energieprestaties in huurpanden tussen eigenaar en huurder worden verdeeld. De markt heeft derhalve behoefte aan aangepaste contractmodellen voor EPC-achtige diensten in gehuurde dienstgebouwen en meergezinscomplexen.

GuarantEE

In het kader van het door de EU gefinancierde project guarantEE, dat wordt gecoördineerd door het BEA, houden veertien ervaren partners zich bezig met de ontwikkeling van innovatieve bedrijfs- en financieringsmodellen voor prestatiegerichte ESCo-projecten in openbare en particuliere gebouwen. Het doel is om voor gehuurde gebouwen oplossingen te ontwikkelen en te testen waarbij de kosten en baten adequaat over gebruikers, gebouweigenaars en ESCo’s worden verdeeld (‘win-win-win’-situatie). Het regelgevingskader is al vastgelegd in de EU-richtlijn betreffende energie-efficiëntie, die de lidstaten verplicht doelen voor de renovatie van gebouwen en energie-audits in te stellen. Voorts hebben verschillende EU-lidstaten door de overheid gefinancierde regelingen voor energie-efficiëntie opgezet, waarvoor EPC-projecten in aanmerking zouden kunnen komen. Duitsland, de Oostenrijkse deelstaat Oberösterreich en Slovenië voorzien zelfs in EPC-specifieke subsidieregelingen. Daarnaast heeft Noorwegen in 2015 een nationale norm voor EPC ingevoerd.

Het volledige rapport over de Europese EPC-markt (in het Engels), inclusief alle enquête- resultaten, kan hier worden gedownload.

Het landspecifieke rapport voor Nederland kan hier worden gedownload.