Over het Platform Duurzame Huisvesting

Het Platform Duurzame Huisvesting is de regiepartner en het aanspreekpunt in de vastgoedsector voor het versneld grootschalig verduurzamen van de Nederlandse bedrijfshuisvesting. Het Platform Duurzame Huisvesting vormt een netwerk van professionals die een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de bestaande bedrijfshuisvesting. Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennis- en koepelorganisaties. Leden zijn betrokken bij de bouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van gebouw gebonden faciliteiten. Het Platform verenigt de multidisciplinaire vastgoedketen om gezamenlijk het belang van een duurzaam en beter morgen te agenderen. Dit is wat ons drijft en bindt.

Platformleden geloven dat de vastgoedsector een leidende rol kan en moet spelen in de versnelling naar duurzaam bedrijfsvastgoed. Deze versnelling kan worden bewerkstelligd wanneer partijen uit de hele vastgoedsector betrokken zijn, commitment tonen en collectief optrekken. Zij nemen daarmee gezamenlijk verantwoordelijkheid en bundelen kennis en veranderkracht voor een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving en versnelde energietransitie.

Dit kennisintensieve samenwerkingsverband vormt een onafhankelijk en branche-overstijgend aanspreekpunt voor de vastgoedsector. Door de brede vertegenwoordiging in de huisvestingsketen, van opdrachtgever tot eindgebruiker, is het Platform een serieuze partner voor markt en overheid.

De samenwerking waar het Platform voor staat, komt concreet tot uiting in de verschillende tools en instrumenten die de platformleden samen ontwikkelen en de proactieve kennisdeling en agendering. Voorbeelden hiervan zijn de kenniscafés die worden georganiseerd en tools zoals het Kompas Energiewetgeving die worden ontwikkeld.