Menukaart Prestatiecontracten

Kostenreductie en duurzaamheid zijn voor steeds meer bedrijven belangrijke thema’s. Dat maakt dat in toenemende mate de eigenaren en gebruikers van vastgoed zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijfsmiddelen zo effectief, energiezuinig en duurzaam in te zetten. Zowel in de markt als in de maatschappelijke sector wordt duurzame huisvesting vaker een visitekaartje én een kostenbesparing. Een prestatiecontract is een goed middel om hieraan invulling te geven. .

Klik hier voor de Menukaart Prestatiecontracten.

Wat is een prestatiecontract?

Een prestatiecontract is een contract tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers voor het beheer en onderhoud van energie- en klimaatinstallaties of hele gebouwen. Ze maken de prestaties van de uitvoerende partij meetbaar en objectief evalueerbaar. Als opdrachtgever betaal je voor wat je daadwerkelijk hebben wilt en krijgt. Een prestatiecontract is daarom voor eigenaren een uitstekend middel om duurzaamheid en daarmee (financiële) toekomstbestendigheid te waarborgen.

Menukaart Prestatiecontracten

Met de Menukaart Prestatiecontracten hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers een raamwerk in handen om een prestatiecontract op te stellen. De inhoud kan betrekking hebben op het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties of hele gebouwen. Het resultaat van de Menukaart Prestatiecontract is een concept-prestatiecontract dat als basis kan dienen voor een prestatiecontract. De Menukaart, inclusief de infobladen met achtergrondinformatie over de werking van prestatiecontracten, kunnen ook worden gebruikt als discussiestuk tussen partijen, die van plan zijn om gebouwen te gaan exploiteren op basis van een prestatiecontract. De Menukaart Prestatiecontracten heeft als doel marktpartijen te informeren en te ondersteunen bij het opstellen van prestatiecontracten voor onderhoud en beheer van alleen de gebouwgebonden installaties of hele gebouwen.

Split-incentive

In de praktijk vormt de split-incentive nog vaak een remmende factor bij het nemen van verduurzamings- of energiebesparende maatregelen door de vastgoedeigenaar. In een traditioneel huurcontract neemt de eigenaar de kosten van de investering voor zijn rekening, terwijl de lagere energierekening terechtkomt bij de huurder. Hierdoor is een eigenaar minder snel geneigd verregaande maatregelen te nemen. Het antwoord op het probleem van de split incentive is de drie-partijen GreenLease: dit is een GreenLease in combinatie met een prestatiecontract. De werking van GreenLease komt er in het kort op neer dat de gebouweigenaar bereid is te investeren in duurzame maatregelen. Dit resulteert in een duurzamer en aantrekkelijker gebouw voor de huurder. Als tegenprestatie is de huurder bereid de verhuurder een hogere huurwaarde te gunnen. Dit kan zijn in de vorm van een hogere kale huur, een langere looptijd van het huurcontract of een combinatie van beide. Deze hogere huurwaarde resulteert voor de verhuurder in een hogere boekwaarde van het pand. Deze afspraken worden vastgelegd in een GreenLease. In de basis worden zo huurder en verhuurder beter van een GreenLease.

Keuzemenu

De Menukaart Prestatiecontracten kan worden toegepast voor alle typen utiliteitsgebouwen en bij verschillende uitgangssituaties. Daarvoor beschikt de Menukaart over de volgende keuzemogelijkheden:

  • nieuwbouw of bestaande bouw;
  • wel of geen energiebesparende maatregelen;
  • alleen gebouwgebonden installaties of het gehele gebouw;
  • wel of geen financiering door de uitvoerende partij.
Infobladen

Naast het contractgedeelte telt de Menukaart een zestal infobladen. De infobladen zijn bedoeld als achtergrondinformatie en verdieping bij het werken met prestatiecontracten en maken geen deel uit van de uitkomst van het concept-prestatiecontract. In de infobladen vindt u onder andere tips voor het werken met prestatiecontracten.

Contact

Heb je vragen over (het gebruik van) de Menukaart Prestatiecontracten? Neem dan contact op met Albert Hulshoff (albert.hulshoff@bespaargarant.nl).

De Menukaart Prestatiecontracten is opgesteld door AT Osborne en AHB Consultancy in opdracht van en in samenwerking met Platform Duurzame Huisvesting.