Visie en doelstellingen

Platform Duurzame Huisvesting is een onafhankelijk platform, waarin de gehele bedrijfsvastgoedketen is vertegenwoordigd. Binnen deze keten wordt samenwerking gestimuleerd om zodoende de grootschalige transitie naar duurzaam en toekomstbestendig bedrijfsvastgoed te realiseren en te versnellen. Het Platform is een alliantie van branche-, kennis- en koepelorganisaties. Leden zijn betrokken bij de bouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van gebouw gebonden faciliteiten. Het Platform verenigt de multidisciplinaire bedrijfsvastgoedketen om gezamenlijk het belang van een duurzaam en beter morgen te agenderen. Dit is wat ons drijft en bindt.

De missie van het Platform

De utiliteitsbouw kan en moet een leidende rol spelen in de duurzaamheidsopgave waar Nederland voor staat. Dit leidt tot een energiezuinige, circulaire, comfortabele en gezonde werk- en leefomgeving. Dit is in het belang van mens, milieu én portemonnee. Duurzaam bedrijfsvastgoed in heel Nederland, daar staan wij voor! Wij geloven dat deze transitie wordt versneld wanneer partijen uit de gehele keten betrokken zijn en collectief optrekken. Hier pakken wij onze rol.

De visie van het Platform

De visie van Platform Duurzame Huisvesting is de grootschalige transitie naar duurzaam bedrijfsvastgoed te versnellen. Voor 2030 moet 100% van de utiliteitsbouw in Nederland (op weg zijn naar) het realiseren van een duurzame, gezonde, circulaire, CO2-neutrale, natuurinclusieve en klimaatadaptieve werk- en leefomgeving.

Verbinden, vertegenwoordigen en versterken

De transitie naar duurzaam bedrijfsvastgoed krijgt vorm door het bundelen van kennis, commitment en veranderkracht voor een duurzame werk- en leefomgeving. Dit komt concreet tot uiting in de drie pijlers vanuit waar het Platform opereert: verbinden, vertegenwoordigen en versterken.

Verbinden: De transitie naar duurzaam bedrijfsvastgoed is een integrale opgave, waar partijen uit de hele vastgoedsector een bijdrage in moeten leveren. Platform Duurzame Huisvesting is ervan overtuigd dat de versnelling naar duurzaam bedrijfsvastgoed kan worden bewerkstelligd wanneer partijen uit de hele vastgoedsector betrokken zijn, commitment tonen en collectief optrekken. Zij nemen daarmee gezamenlijke verantwoordelijkheid en bundelen kennis en veranderkracht voor een duurzame en toekomstbestendige werk- en leefomgeving. Daar waar institutionele belemmeringen in de keten een barrière vormen, brengt Platform Duurzame Huisvesting deze partijen bijeen om kennisdeling en dialoog te faciliteren, om zodoende gezamenlijk een oplossing te vinden.

Vertegenwoordigen: Platform Duurzame Huisvesting is een kennisintensief samenwerkingsverband van branche-, kennis- en koepelorganisaties. Het Platform vormt een onafhankelijk en branche-overstijgend aanspreekpunt. Door de brede vertegenwoordiging in de bedrijfsvastgoedketen, van opdrachtgever tot eindgebruiker, is het Platform een serieuze partner voor markt en overheid.

Versterken: De samenwerking waar het Platform voor staat, komt concreet tot uiting in de proactieve kennisdeling en de verschillende projecten waar de platformleden samen aan werken. Daarnaast maakt het Platform de ervaringen en verdienmodellen van koplopers voor allen beschikbaar, en biedt het Platform handvaten en hulpmiddelen om richting te geven aan een grote groep bedrijven en organisaties om deze klaar te stomen voor een beter en duurzaam morgen.