Check Energieke Vastgoedorganisaties

Nieuwe wet- en regelgeving rond energie en circulair bouwen gaat hoge eisen stellen aan gebouwen. Vastgoedorganisaties moeten hun processen op orde hebben om risico’s en kosten optimaal te beheersen en het serviceniveau op peil te houden. De tool ‘Energieke Vastgoedorganisaties’ laat zien hoe vastgoedprofessionals de doelmatigheid van hun organisatie kunnen checken. Aan de hand van een aantal meerkeuzevragen geeft de tool binnen enkele minuten inzicht in de status van de organisatie.

Ga naar de tool Energieke Vastgoed Organisaties …

Doelmatige inrichting geeft voordelen

Een vastgoedorganisatie beheert de gebouwen waarin het primaire proces (het eigenlijke bedrijfsproces) plaatsvindt. Een belangrijke activiteit van de vastgoedorganisatie is om een beeld te vormen van de toekomstige kwaliteit van het vastgoed. Dit toekomstbeeld kan worden uitgewerkt in specifieke doelstellingen en bijbehorende uitvoeringsplannen.

Belangrijk in de planning en realisatie van deze doelstellingen is een integrale programmering van Projecten en Beheer & Onderhoud. Om energiedoelen op een effectieve en efficiënte wijze te kunnen bereiken, is een goed lopend integraal proces met een juiste verdeling van taken, rollen en bevoegdheden essentieel. Met andere woorden, het vraagt om een doelmatige inrichting van de organisatie. Het vermogen om vanuit een goede doelmatige inrichting en continue verbetercyclus te werken aan de eigen organisatie, leidt tot meer interne en externe tevredenheid.

Daarnaast toont een onderzoek van RVO aan dat een doelmatige inrichting van de organisatie leidt tot:

  • 10 tot 30% kostenbesparingen bij de realisatie van beoogde doelen;
  • betere borging van de doelen;
  • verbetering in de concurrentiepositie.
Check Energieke Vastgoedorganisaties

Omdat een doelmatige inrichting van een vastgoedorganisatie essentieel is, heeft RVO samen met Platform Duurzame Huisvesting een online instrument ontwikkeld dat bijdraagt aan meer bewustwording in de markt en bij de overheid over doelmatigheid van vastgoedorganisaties: de Check Energieke Vastgoedorganisaties. De check bestaat uit 30 vragen opgedeeld in vijf kernthema’s:

  1. Strategische kaders
  2. Planvorming
  3. Kennis & Inzicht
  4. Budget
  5. Samenwerking & Cultuur

Op basis van de beantwoording van de 30 vragen berekent de tool een score per thema. De scores worden grafisch weergegeven, zodat inzichtelijk is waar optimalisatiemogelijkheden zijn voor de organisatie.

Praktisch

De beantwoording van de vragen neemt ongeveer 10 minuten tijd in beslag. Wanneer het een vastgoedorganisatie met een grotere vastgoedportefeuille betreft (+/- >5 gebouwen), verdient het de aanbeveling om meerdere personen binnen de organisatie het instrument te laten invullen. Op deze manier kan het instrument worden gebruikt om intern het gesprek te voeren.

Contact

Heb je vragen over (het gebruiken van de) Check Energieke Vastgoedorganisaties? Neem dan contact op met bureau@platformduurzamehuisvesting.nl.