Nieuwe ISSO-publicatie bevat opleverprocedure voor klimaatinstallaties


De nieuwe ISSO-publicatie 107 ‘Opleverprocedure klimaatinstallaties en de overdracht naar beheer’ behandelt het technisch opleveren van een klimaatinstallatie. Daarmee biedt het document gerichte aanbevelingen voor de beheer en facilitaire organisatie. Deze publicatie maakt bovendien onderdeel uit van de ISSO publicatiereeks Duurzaam Beheer en Onderhoud. Het uiteindelijke doel van ISSO-publicatie 107 is om optimaal functionerende klimaatinstallaties blijvend te kunnen garanderen.

Eigenlijk roept de titel ‘opleverprocedure’ een verkeerd beeld op. Letterlijk genomen is de oplevering het moment van acceptatie, maar vaak bedoelen we daarmee in de sector het voor opleveren tot en met de eindcontroles (en herstel van de restpunten). Daarom luidt het doel van deze publicatie ook: ‘het leveren van een praktisch handvat voor het structureren van het opleverproces en de overdracht naar de onderhouds- en beheerfase’. Dit is het moment waarop de installateurs het realisatieproces kunnen afsluiten. Dat betekent dat zij enerzijds volledig aan de contractstukken voldoen. Anderzijds zullen zij moeten garanderen dat de klimaatinstallaties juist functioneren en het vereiste comfort bieden met een optimale energie-efficiëntie. Bij voorkeur volledig afgestemd op de actuele indelingen van het gebouw en de gebruikswijze.

Meer dan alleen opleverfase

Hoewel het zwaartepunt van dit document bij die feitelijke opleverfase ligt, is het hogere doel van deze publicatie om tot beter functionerende installaties te komen. De ervaring leert namelijk dat alleen het (goed) opleveren van een installatie daarvoor geen garantie is. Dat hangt mede samen met de complexiteit van de toegepaste installaties. Hoe complexer de installaties, hoe belangrijker het voorafgaande en aansluitende proces. Daarom behandelt deze publicatie ook uitgebreid de voorafgaande fasen (vanaf de contractvorming en het ontwerp) en de aansluitende fasen (eerste ingebruikname en verdere gebruiksperiode).

Vastleggen van alle keuzes

Zo benadrukt het document dat je juist ook in de fasen voorafgaand aan de oplevering, de uitgangspunten en achtergronden van de installaties (en de daarbij gemaakte keuzes) goed moet vastleggen, inclusief alle (geaccepteerde) mutaties. Voor veel zaken geldt dat de partijen dit bij voorkeur gedurende het gehele proces moeten bijhouden, en niet pas achteraf. Dit geldt expliciet voor installaties die bij de oplevering niet goed toegankelijk (meer) zijn, bijvoorbeeld de installaties boven de verlaagde plafonds.

Afstemmen op praktijksituatie

Voor de fase aansluitend op de oplevering geldt dat je de installaties veelal nog goed moet afstemmen op het gebruik in de praktijk. Dit is zeker niet altijd het ontwerpgebruik. Het is noodzakelijk, juist omdat je de verschillende bedrijfssituaties (winter of zomer, vollast of deellast) of specifieke gegevens (jaarrendement, bodembalans) bij de oplevering (nog) niet goed kunt testen. Uiteindelijk gaat ISSO-publicatie 107 in op de totale, technische oplevering van een klimaatinstallatie. Juridische aspecten worden niet benoemd, maar de publicatie sluit daar wel op aan.

In contractfase al meenemen

ISSO-publicatie 107 is bedoeld voor professionals die werken aan de ontwikkeling, het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud van klimaatinstallaties in utiliteitsgebouwen. De komende jaren wordt het steeds belangrijker dat marktpartijen al in de contractfase een verwijzing naar de ISSO-publicatie 107 opnemen. Daarin kunnen zij dan vastleggen welke kwaliteit zij voor de toetsing zullen aanhouden. Ook hiervoor biedt deze publicatie alle benodigde handvatten. Daarnaast is het van belang dat de partijen de kosten voor deze kwaliteitsborging in beeld brengen en budgetteren.

Onderdeel van beheer en onderhoud

De publicatie besluit met aandacht voor het goed instrueren van de gebruikers over hoe zij de installaties moeten bedienen, zodat ze na oplevering niet alleen kunnen worden gefinetuned, maar ook adequaat kunnen worden aangepast op mutaties in gebruik of gebouw. Doordat ISSO-publicatie 107 deel uitmaakt van de ISSO-publicatiereeks Duurzaam Beheer en Onderhoud, vormt hij een belangrijk onderdeel in het streven naar een beter binnenmilieu in gebouwen en een optimale energie-efficiëntie van gebouwen. Deze reeks zorgt ervoor dat de facilitaire organisatie grip op de situatie krijgt en een centrale rol inneemt binnen het beheer en onderhoud. Duurzaam Beheer en Onderhoud van gebouwen richt zich daarbij voornamelijk op het beheer en onderhoud rondom de klimaatinstallaties van utiliteitsgebouwen.

De nieuwe ISSO-publicatie 107 is verkrijgbaar via kennisbank.isso.nl.

Bron: ISSO