Innovatiesubsidie voor aardgasvrije gebouwde omgeving 12,8 miljoen


Op 3 april 2018 opent de subsidieregeling Urban Energy binnen de Topsector Energie met daarin een speciale programmalijn voor Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. Doel van deze lijn is het versnellen van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Hiervoor stelt de Rijksoverheid 12,8 miljoen euro beschikbaar, afkomstig uit de Klimaatenvelop.

Dit artikel verscheen eerder op topsectorenergie.nl.

Bovenstaand beeld is van OBS De Wilgenstam, dat na renovatie geen aardgas meer gebruikt.

De programmalijn Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen richt zich op innovaties die snel gerealiseerd kunnen worden in de bestaande bouw. Consortia – waarin aanbieders en hun klanten samenwerken – ontwikkelen prototypes van innovatieve producten die woningen, gebouwen en wijken aardgasvrij helpen maken. Dit alles binnen een tijdsbestek van 1 jaar.

Dit moet vervolgens ook grootschalige toepassing en productie van die innovaties in snel tempo mogelijk maken. En dat versnelt de transitie naar een aardgasloze gebouwde omgeving met bijbehorende infrastructuur. De innovaties moeten bijdragen aan een forse kostenverlaging per vermeden ton CO2, namelijk 30% lager ten opzichte van de huidige aardgasloze oplossingen. Ook moeten ze de kwaliteit van de woning, het gebouw of de wijk verbeteren.

50.000 woningen aardgasvrij of -ready in 2021

De programmalijn Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen past bij de kabinetsplannen voor het halen van de CO2-doelstellingen in de gebouwde omgeving: voor eind 2021 zijn 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij of in elk geval zodanig energie-efficiënt dat ze op korte termijn aardgasvrij gemaakt kunnen worden (aardgasvrij ready).

Dit is een eerste stap op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, het vereiste tempo om in de 30 jaar tot 2050 de hele woningvoorraad in Nederland te verduurzamen.

90 miljoen extra voor opschaling naar wijken

Naast deze tender voor de ontwikkeling van prototypes start de Rijksoverheid in 2018 een programma voor grootschalige proeftuinen (circa 500 woningen) om wijken aardgasvrij te maken. In 2018 worden gemeenten die nog dit jaar starten om bestaande wijken aardgasvrij te maken, met 85 miljoen ondersteund. Daarnaast komt 5 miljoen beschikbaar voor een kennis- en leerprogramma.

Projectidee vooraf toetsen

Wie van plan is subsidie aan te vragen, kan zijn projectidee vooraf laten toetsen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het TKI Urban Energy, via het online projectideeformulier. Tot 3 weken voor sluiting van de regeling kunt u zo tijdig een gepast advies krijgen.

Doel van energie-innovatieprojecten

Het totale budget van 152,5 miljoen euro voor energie-innovatieprojecten is bedoeld voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.

Op 3 april openen de regelingen Demonstratie Energie Innovatie (DEI), Hernieuwbare Energie, BBEG Innovatie, Energie en Industrie: Joint Industry Project (JIP), Wind op Zee R&D, pilots Waterstof en CCUS, Topsector Energie Studies en Aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen.

Begin mei volgen naar verwachting de openstellingen voor MVI Energie, Geo-energie, Systeemintegratie op de Noordzee en pilots Waterstof en CCUS (tweede openstelling). In de tweede helft van 2018 volgen er nog meer regelingen. Daarover informeren wij u te zijner tijd.

Over de Topsector Energie

De Topsector Energie organiseert en stimuleert de innovatiekracht van de energiesector door de innovatiebudgetten van overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven te bundelen in programma’s.

Doel: meer Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart én een duurzamere energiehuishouding. De subsidieregelingen komen tot stand in nauwe samenwerking met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie

Bron: Topsector Energie

Beeld Fotografie t.b.v. NESK Projecten Agentschap NL: OBS Wilgenstam / NESK Projecten Agentschap NL