Notitie PDH: ‘Meer aandacht nodig voor utiliteitsbouw in klimaatakkoord’


In de zomer worden de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bekend. Het doel: de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990. Aan vijf sectortafels wordt hieraan gewerkt: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik.

Het Platform Duurzame Huisvesting deelt haar visie aan de sectortafel Gebouwde Omgeving, waar afspraken over maatregelen samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en mede-overheden worden gemaakt. Opvallend is dat tot nu toe de focus vooral lijkt te liggen op woningbouw. Het Platform Duurzame Huisvesting ziet graag dat utiliteitsbouw een nadrukkelijkere plek krijgt aan de sectortafel. Daarom stelde het platform gezamenlijk een notitie op met een gedragen visie op het versneld verduurzamen van de utiliteitsbouw. De notitie is aangeboden aan de sectortafel Gebouwde Omgeving en binnen de sectortafel aan de werkgroep Financiering en normering.

Een gedragen visie

Het platform benadrukt het belang zich te laten horen aan de sectortafel Gebouwde Omgeving. Namens het PDH neemt Claudia Reiner plaats aan de sectortafel Gebouwde Omgeving. Ook onderstreept het PDH de noodzaak een gezamenlijk geluid vanuit de vastgoedsector te verspreiden en utiliteitsbouw een prominentere plek aan de sectortafel te geven. Daarom formuleerde het PDH een gedragen visie van haar partners in de notitie.

In de notitie komt aan bod: de ontwikkelingen in het verduurzamen van de utiliteitsbouw, de benodigdheden voor een versnelde transitie, de stappen die gezet moeten worden en hoe we door samenwerking deze versnelling gaan bereiken.

‘Integraal duurzame gebouwen’

Duurzaam vastgoed gaat volgens het PDH over integraal duurzame gebouwen. Dit betekent dat er rekening gehouden dient te worden met maatregelen om energie zo duurzaam mogelijk op te wekken of te besparen, met een circulaire manier van bouwen en het hergebruik van grondstoffen en met een duurzaam gebouwbeheer. ‘Alleen zo is vastgoed écht CO2-neutraal.’

Het platform voorziet dat sociale verandering nodig is om de versnelling te maken. ‘Er bestaat onvoldoende bewustzijn en gevoel van urgentie bij vastgoedeigenaren en gebruikers. Het ontbreken van een duidelijke stip op de horizon en een helder handelingsperspectief draagt hieraan bij’.

Ook is het financieringsvraagstuk voor velen een drempel. ‘Vooral voor vastgoed met een maatschappelijke grondslag, zoals scholen en ziekenhuizen, blijft financiering lastig te organiseren.’ Aanvullend is er behoefte aan duidelijkheid, bijvoorbeeld rondom normeringen, het delen van data, en lokaal maatwerk.

In de notitie beschrijft het PDH welke stappen te zetten zijn en hoe elk van deze stappen versneld kan worden.

De gehele notitie is hieronder te lezen.