Energielabel C voor kantoren, wat is de tussenstand?


Kantoren moeten per 1 januari 2023 verplicht minimaal energielabel C registreren. Het aantal kantoren dat voldoet aan deze verplichting neemt nog steeds toe. Voor het merendeel van de kantoren zijn er echter nog stappen te zetten.

Dit bericht verscheen eerder op rvo.nl.

Stand van zaken per 1 juli 2020

RVO maakte een schatting van het aantal label C-plichtige kantoren en hun energielabels. Volgens deze schatting zijn er nu ongeveer 97.000 kantoren in Nederland, waarvan ongeveer 62.000 moeten voldoen aan de label C-verplichting (*).

Percentages

Op basis van de nieuwste cijfers per 1 juli 2020 blijkt dat inmiddels 34% van de label C-plichtige kantoren een groen energielabel van C of beter heeft. Daarmee voldoen ze aan de verplichtingen. Een half jaar geleden was dit aandeel nog 32%. Daarnaast heeft 12% van de kantoren een label D of slechter en dit percentage bleef in het afgelopen half jaar ongewijzigd. Voor de overige 54% van de kantoren is nu nog geen energielabel geregistreerd (**).

Aantallen

In aantallen hebben nu ruim 21.000 label C-plichtige kantoren een groen label (A t/m C) en ruim 7.000 kantoren een rood label (D t/m G). De label-C-plichtige kantoren met een rood label of zonder geregistreerd label voldoen nog niet aan de minimale eisen.

Vergeleken met de totale kantorenvoorraad (dus inclusief de kantoren zonder label C-plicht) is voor de label C-plichtige kantoren relatief vaker een label geregistreerd (46% versus 40%). Dit betreft vooral label C of beter (34% versus 29%).

* Met ‘kantoor’ bedoelen we hier verblijfsobjecten met alleen een kantoorfunctie. Combi-kantoren worden hierin niet meegenomen. Dit zijn verblijfobjecten die, naast de kantoorfunctie, nog andere gebruiksfuncties hebben.

** In deze cijfers zijn niet meegenomen de kantoren waarvan het niet in te schatten is of ze label C-plichtig zijn op basis van de bij RVO beschikbare gegevens.

Grafiek groei energielabels vanaf eind 2012

Onderstaande grafiek toont de groei van de rode en groene energielabels tijdens de laatste 8 jaar.

Groei energielabels - label C-plichtige kantoren

Coronacrisis

De lineaire stijging in het aantal groene labels die de afgelopen jaren zichtbaar was, lijkt het laatste half jaar iets af te zwakken. Mogelijk is de coronacrisis van invloed geweest op het aantal labelregistraties voor kantoren. Als in 2023 alle label C-plichtige kantoren een groen label moeten hebben, blijft het in ieder geval belangrijk dat de positieve ontwikkeling zich doorzet en zelfs nog gaat versnellen.

Bron: RVO

Beeld Groei energielabels - label C-plichtige kantoren: RVO / RVO