Check Energieke Vastgoedorganisaties

Check Energieke VastgoedorganisatiesNieuwe wet- en regelgeving rond energie en circulair bouwen gaat hoge eisen stellen aan gebouwen. Vastgoedorganisaties moeten hun processen op orde hebben om risico’s en kosten optimaal te beheersen en het serviceniveau op peil te houden. Dit artikel laat zien hoe vastgoedprofessionals de doelmatigheid van hun organisatie kunnen checken.

Ga naar de tool Energieke Vastgoed Organisaties …

Een vastgoedorganisatie beheert de gebouwen waarin het primair proces (het eigenlijke bedrijfsproces) plaats vindt. Een belangrijke activiteit van de vastgoedorganisatie is om, samen met het primair proces, een beeld te vormen van de toekomstige kwaliteit van het vastgoed. Dit toekomstbeeld kan vervolgens uitgewerkt worden in specifieke doelstellingen en bijbehorende uitvoeringsplannen.

Belangrijk in de planning en realisatie van de doelstellingen is een integrale programmering van Projecten en Beheer & Onderhoud. Om energiedoelen op een effectieve en efficiënte wijze te kunnen bereiken, is een goed lopend integraal proces met een juiste verdeling van taken, rollen en bevoegdheden essentieel. Het vermogen van een organisatie om vanuit een continue verbetercyclus te werken aan de eigen organisatie, leidt tot meer interne en externe tevredenheid.

Ervaringen uit de praktijk
RVO is in 2014 gestart met de uitvoering van drie onderzoeken bij Universitair Medische Centra en Universiteiten naar het vermogen van hun interne vastgoedorganisatie om energiedoelen effectief te realiseren. Uit deze onderzoeken kwam onder andere naar voren dat een doelmatige inrichting van de organisatie leidt tot:

  • 10 tot 30% kostenbesparingen bij de realisatie van beoogde doelen;
  • betere borging van de doelen;
  • verbetering in de concurrentiepositie.

Een van de speerpunten van het Platform Duurzame Huisvesting is om gericht te werken aan de doelmatigheid van vastgoedorganisaties. Daarom is in 2018, in samenwerking met hogescholen, een pilot uitgevoerd om een tool te ontwikkelen en te testen.

Samen met RVO heeft het Platform Duurzame Huisvesting vervolgens een online instrument ontwikkeld dat bijdraagt aan meer bewustwording in de markt en bij de overheid over doelmatigheid van vastgoedorganisaties.

Voor wie is instrument ‘Check Energieke Vastgoedorganisaties’?
Het instrument Check Energieke Vastgoedorganisaties is bedoeld voor personen werkzaam binnen vastgoedorganisaties met functies op directie, management of vergelijkbaar niveau, voor wie de performance van de organisatie van belang is. Denk hierbij aan een hoofd Vastgoed, hoofd Beheer & Onderhoud, hoofd Asset Management of een hoofd Projecten. Uiteraard kunnen dit ook personen zijn met een integrale blik op de vastgoedorganisatie zoals een energie-coördinator, compliance-medewerkers of professionals binnen de organisatie die zich met de bedrijfsvoering en/of facilitair management bezighouden.

Ga naar de tool Energieke Vastgoed Organisaties …

Wat is het instrument ‘Check Energieke Vastgoedorganisaties’?
Het instrument bestaat uit 30 vragen. De vragen zijn opgesteld binnen 5 kernthema’s:

  1. Strategische kaders:

Een energieambitie is uitgewerkt tot heldere sturingskaders en deze is opgenomen in een integraal plan, zodat deze voor de lange termijn een koers uitstippelt en voor de kortere termijn handelingsperspectief biedt.

  1. Planvorming:

De borging van processtappen, taken en rollen, draagt bij aan een integrale planvorming en kostenefficiënte realisatie van uw lange termijn doelstelling.

  1. Kennis & Inzicht:

Met de juiste kennis van zaken en voldoende inzicht in het (technisch) functioneren van het vastgoed kunt u beter besluiten nemen.

  1. Budget:

Om budgetperikelen te voorkomen zijn heldere financiële kaders van belang, evenals de evenwichtige dialoog met stakeholders.

  1. Samenwerking & Cultuur:

Processen binnen organisaties verlopen efficiënter bij een goede samenwerking en het besef van het gezamenlijk te bereiken ‘hoger’ doel.

Op basis van de beantwoording van deze vragen ontvangt u een score per thema. De scores worden grafisch weergegeven, zodat inzichtelijk is waar optimalisatiemogelijkheden zijn.

Praktisch
De beantwoording van de vragen neemt ongeveer 10 minuten tijd in beslag. Wanneer het een vastgoedorganisatie met een grotere vastgoedportefeuille betreft (+/- >5 gebouwen), verdient het de aanbeveling om meerdere personen binnen de organisatie het instrument te laten invullen. Op deze manier kan het instrument worden gebruikt om intern het gesprek te voeren.

Wat levert het op?
Op basis van de beantwoording van de vragen, het grafische overzicht van de scores en de tips wil het Platform Duurzame Huisvesting vastgoedorganisaties meer bewust maken van het benodigde systeem rondom het programmeren en realiseren van energieambities.

Uiteindelijk hoopt Platform Duurzame Huisvesting met dit instrument bij te dragen aan een effectieve, efficiënte en toekomstbestendige borging van klimaatdoelstellingen.

Ga naar de tool Energieke Vastgoed Organisaties …

Context

De ontwikkeling naar een circulaire, inclusieve economie in 2050 zal grote gevolgen hebben voor de huidige, door de mens ingerichte systemen op aarde (o.a. voeding, productie, mobiliteit en onze fysieke omgeving).

De ontwikkeling naar een nieuwe economie zal tot gevolg hebben dat ons economisch functioneren meer en meer gerelateerd zal worden aan de mate waarin een positieve bijdrage wordt geleverd aan duurzame doelstellingen.

In verband met de complexiteit van de opgave is het lastig om te zeggen waar de toekomst precies naar toe gaat. Het advies aan bedrijven is om de interne organisatie flexibel en veerkrachtig in te richten, om de ontwikkelingen richting de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast is het van belang om op een zo doeltreffend mogelijke wijze stappen te zetten richting een duurzame toekomst.

INTERVIEW RAY KLUMPERT

Lees ons interview met Ray Klumpert, Hoofd Onderhoud en Vastgoed van universiteit Twente. Hij vertelt hoe belangrijk een geoptimaliseerde interne vastgoedorganisatie is.