PARTNER

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Hierin werken leden samen binnen regio’s en afdelingen, vakgroepen en contactgroepen.

Wat doet Bouwend Nederland?
Koninklijke Bouwend Nederland is met ongeveer 4800 aangesloten bouw- en infrabedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Wij verenigen, verbinden en ondersteunen en werken aan een vitale sector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving.

Hoe ziet de achterban van Bouwend Nederland eruit?
Onze achterban bestaat uit kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven, actief in bestaande bouw, utiliteitsbouw, woningbouw en de ‘natte’ en ‘droge’ infrawerken. Binnen deze deelmarkten zijn ook gespecialiseerde bedrijven actief in glas, grondwerk, kabels- en leidingen, rioleringen & bestratingen en waterbouw. Ook opleidingsbedrijven en ingenieursbureaus bouwbedrijven zijn binnen Bouwend Nederland verenigd.

Hoe werkt Bouwend Nederland aan de verduurzaming van de utiliteitsbouw?
De klimaat- en energietransitie is een complexe en uitdagende opgave. De bouwsector heeft hierin een belangrijke rol in de fysieke realisatie van de energietransitie en het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dat lukt en kan als de sector hiervoor de juiste condities wordt geboden: dit vraagt om passende wet- en regelgeving, stimulerende maatregelen, financiële incentives en een continue en duurzame uitvraag van opdrachtgevers. Dit is voor bouw- en infrabedrijven noodzakelijk om te kunnen investeren in opschaling van bedrijfsactiviteiten, in het aantrekken en opleiden van vakkrachten en te investeren in duurzame innovaties waarmee zij zich kunnen onderscheiden in de markt.


Vragen aan Edgar van Niekerk

Wat hebben Platform Duurzame Huisvesting en Bouwend Nederland aan elkaar?
Brede samenwerking in de keten is cruciaal als het gaat om de verduurzaming van gebouwde omgeving. Wij zien het onze rol als branchevereniging om binnen en vanuit het Platform Duurzame Huisvesting de samenwerking tussen ketenpartijen tot stand te brengen, stakeholders te verbinden, de eigen achterban direct te betrekken en leden te bewegen hierin een eigen rol en verantwoordelijkheid te nemen.

Wat is jouw persoonlijke drijfveer om bij te dragen aan Platform Duurzame Huisvesting?
Een duurzamer Nederland kan alleen ontstaan vanuit duurzame samenwerking. Het Platform Duurzame Huisvesting biedt mij hiertoe gelegenheid om vanuit de inspirerende samenwerking met professionals binnen het platform een bijdrage te kunnen leveren aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van onze gezamenlijke leefomgeving.

Kan je een succes benoemen van de samenwerking tussen Bouwend Nederland en Platform Duurzame Huisvesting? 
Het Platform ontwikkelt samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het Datastelsel Werkelijk Energieverbruik en een sectorale benchmark voor verschillende gebouwcategorieën. Daarnaast heeft Bouwend Nederland samen met enkele partners binnen Platform Duurzame Huisvesting het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een open standaardmethode om utiliteitsgebouwen op basis van een technische prestatiegarantie en kostenneutrale financiering te verduurzamen: BespaarGarant.

Gegevens
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

www.bouwendnederland.nl

Contactpersoon:
Edgar van Niekerk

Edgar van Niekerk Bouwend Nederland